لیست طرح پژوهشی تکمیل و اصلاح پروپوزال - طرح پژوهشی دریافت و بررسی پروپوزال توسط کارشناس پژوهش - طرح پژوهشی دریافت و بررسی پروپوزال توسط داوران - طرح پژوهشی خاتمه - طرح پژوهشی دریافت و بررسی پروپوزال توسط شورای پزوهشی - طرح پژوهشی عقد قرارداد - طرح پژوهشی اجرا - طرح پژوهشی تعهدات
ردیفکد رهگیریعنوانپژوهشگر اصلینام مجرینام خانوادگی مجریجایگاهوضعیتتاریخ وضعیتجزئیات
Top